Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Pěnový had – jednoduchá pomůcka, která skýtá mnoho možností pro využití v hodinách tělesné výchovy

dsc_0037

Jistě znáte vodní nudli, která se prodává téměř v každém obchodě zaměřeném na sportovní zboží. Většině lidí je známá jako pomůcka k výuce plavání. Tato pomůcka však nabízí také spoustu dalších možností k využití v hodinách školní tělesné výchovy.

Název
Většina obchodů nazývá toto zboží dle anglického orginálu pool noodle – tedy vodní nudle. Pro potřeby tohoto článku a využití v hodinách tělesné výchovy doporučujeme spíše označení pěnový had. Máme z praxe ověřené, že u dětí je toto označení oblíbenější.

O co se jedná?
Jedná se o dlouhé pěnové hadice v různých barevných rozlišeních. K dostání jsou nejčastěji o rozměrech 1200 * 60 mm nebo 1600 * 67 mm.

Proč využívat pěnové hady v TV?
- příznivá pořizovací cena
- možnost upravení lepicí páskou, nožem …
- různé barevné rozlišení
- snadné vytváření různých tvarů
- nízké riziko úrazů
- různé možnosti zajímavých her
- možnost využití také mimo klasické hodiny TV (lyžařský výcvik, plavecký výcvik, výuka bruslení …)
- hry s pěnovým hadem děti baví

Úprava hadů
Přikoupit si můžete také několik druhů spojek, které umožňují vytvořit různé tvary. Hady lze libovolně spojovat také s použitím lepicí pásky (spojovat v kruh, dlouhou řadu apod). Pokud je pro naše účely had moc dlouhý, lze ho snadno za použití nože zkrátit. Tento proces je však nevratný ;). Hady lze snadno ohýbat, svazovat provázkem … zkrátka kreativní člověk dokáže vymyslet mnoho originálních úprav.

Využití barevného rozlišení
Při pořizování hadů již dopředu přemýšlejte o výběru jejich barev. Díky barevnému rozlišení můžeme děti rozdělovat do týmů, udělovat různé bodové ohodnocení, určovat honiče apod.

Překážka k podlézání, prolézání a přelézání
Hada lze využít jako překážku k přeskakování nebo podlézání. Výhodou takové překážky je opět především bezpečnost. Pokud žák zavadí o překážku, had nezpůsobí větší bolest.

Překážky lze vytvořit např.:

Vsunout oba konce hada do tenisek a vytvořit tak oblouk.

Položit oba konce na sedadla u židliček. Pokud máme k dispozice židličky různých velikostí, lze sestavit dráhu různě vysokých překážek za sebou.

Dva kužely umístíme vedle sebe na vzdálenost hada. Hada položíme na kužely a přlepíme ho ke kuželům lepicí páskou.

Dvě lavečky umístíme rovnoběžně vedle sebe na vzdálenost hada. Každý konec hada se dotýká jedné lavečky. Obdobným způsobem můžeme položit další hady s malými rozestupy. Žáci mohou hady podlézat nebo přeskakovat.

K vytvoření překážky můžeme využít také žáky. Jeden konec hada drží žák a druhý konec hada je opřený o zem nebo žák drží hada ve svislé poloze a oba jeho konce drží v rukou. Hada mohou držet také dva hráči, každý za jeden konec.

Pokud chceme, aby byla překážka větší, můžeme slepit dva hady lepicí páskou k sobě.

Existuje řada dalších zajímavých způsobů, jak s pomocí hada vytvořit jednoduché překážky, prolézačky … Kreativní učitelé jich jistě vymyslí mnoho.

Obušek
Protože úder hadem téměř nebolí, můžeme ho využít také jako obušek. Pro potřeby různých her lze hady zkrátit nožem na vyhovující délku. Obušek se tak stane jakousi prodlouženou rukou žáka, který honí. Koho se dotkne obuškem, ten je chycený. Obušky lze využívat při honěných, k obraně území apod.

Oštěp
Hada lze také využít jako oštěp. Aby lépe letěl, je vhodné jej opět přeříznout přibližně na polovinu (cca 80 cm)

Štafetový kolík
Štafetový závod lze běžet i s dlouhým hadem, běh s ním žáky jistě pobaví. I v tomto případě je však lepší jeho délku přiměřeně zkrátit.

Hokejka, pálka
Pokud chceme hada využít k pohánění míče, opět doporučujeme hada zkrátit. Pamatujte, že čím další had bude, tím hůře se bude míček vést či odpalovat. S ohledem na zvolenou délku hada volte vhodnou hmotnost míčku. Medicimbal budete dlouhým hadem posunovat těžko ;) . Hada můžete při pohánění míčku držet v jedné ruce, ve dvou rukách jako klasickou hokejku, nebo každý konec držet v jedné ruce a hada popohánět vzniklým obloukem.

Spojovací článek
Had je vhodnou pomůckou také pokud potřebujete připojit více žáků k sobě.
Vlak – dva žáci drží ve svých levých rukách konce jednoho hada, ve svých pravých rukách konce druhého hada. Pokud budou žáci držet hady za spoje, můžeme spojovat také více žáků (vagonků).
Koňské spřežení – jeden žák drží hada za oba dva konce, druhý žák je uvnitř vzniklého oka.
Vlny – žáci mají hada mezi nohama a před sebou drží přední konec svého hada a zároveň zadní konec hada žáka před ním.
Kruh – každý žák chytne do jedné ruky konec jednoho hada a do druhé ruky konec druhého hada. Tímto způsobem lze vytvořit kruhy s různým počtem žáků.
Dlouhá řada – každý žák chytne do jedné ruky konec jednoho hada a do druhé ruky konec druhého hada, první a poslední žák v řadě má jednu ruku volnou. Tímto způsobem lze vytvořit řady s různým počtem žáků.

Kreativní pomůcky
S pomocí lepicí pásky, nože, barevných papírů, prázdných kartonů … lze vytvořit velké množství zajímavých a originálních pomůcek, které můžeme využít nejen v hodinách tělesné výchovy.

Pohybové hry s využitím pěnových hadů

Vyber správného hada
Ve vyznačeném území libovolně rozmístíme hady a žáky necháme volně se pohybovat po prostoru. Poté zavoláme barvu a žák musí uchopit hada dané barvy. Komu se to povede, dostává bod a hra pokračuje.

Uštknutí hadem
Honičům dáme do ruky hada. Koho se hadem dotknou, ten je chycený (uštknutý) a musí odběhnout mimo hrací plochu (do nemocnice, aby se uzdravil), případně splnit jiný stanovený úkol. Poté může ve hře pokračovat.

Honič podle barvy hada
Každý hráč má v ruce jednoho hada a volně se pohybuje ve vymezeném území. Po chvíli vyučující zakřičí jednu barvu. Všichni žáci, kteří drží hada této barvy, se stávají honiči a honí ostatní.

Chytání rybiček
Žáci (ryby) se libovolně pohybují ve vymezeném kruhu. Po obvodu kruhu rozestavíme čtyři (dva) rybáře, kteří mají v ruce hada. Koho z žáků v kruhu se dotknou, ten je vylovený, vezme si dalšího hada, stoupne si po obvodu kruhu a stává se z něj také rybář. Vítězí ta rybička, která zůstane v kruhu (rybníce) poslední.

Chytání do opratí
Honiči drží v každé ruce jeden konec hada. Vznikne tak oko, do kterého se snaží chytit ostatní žáky (volně pobíhající koně). Kdo je chycen, stává se honičem a honič je volný kůň.

Chytání klokanů do klece
Honiči chytají ve dvojici. Každý z honící dvojice drží ve své levé ruce jednoho hada a v pravé ruce druhého hada. Mezi hady tak vznikne obdélníkový prostor (klec), do kterého se budou snažit chytit někoho z ostatních hráčů (klokany). Protože běh ve dvojici je pomalejší, ostatním žákům určete způsob pohybu (poskoky snožmo, cval …). Kdo je chycený, je odnesen v kleci na dané místo a po splnění úkolu (dřepy, kliky, poskoky …) smí pokračovat ve hře.

Připojování vagonků
Každý žák má jednoho hada. Na začátku hry honí dvojice žáků, která je spojená jedním hadem. Koho volným hadem chytí, ten se za volného konce chytí a svým volným koncem hada se snaží chytnout chytit (napojit) další žáky (vagonky). Pro větší plynulost hry můžeme stanovit větší počet začínajících honících dvojic.

Hra pro orientaci v prostoru
Žáky rozdělíme do dvou družstev. Každý žák drží hada pod lokty (ruce předpažit skrčmo poníž). Každé družstvo začíná na koncové čáře hracího pole. Úkolem žáků je dostat se na druhou stranu hřiště, aniž by se hadem dotkli hada nebo jakékoli části těla soupeře. Velikost hrací plochy zvolte úměrně počtu dětí, ale snažte se, aby byla co nejmenší a žáci tak opravdu museli dávat na své hady pozor.

Rovnovážné hry
Hada položíme na zem:

 • žák si stoupne na hada a snaží se co nejdéle vydržet stát na hadu, aniž by se chodidly dotýkal země.
 • žák se snaží přejít hada, aniž by se chodidly dotýkal země, špičky nohou přitom směřují vpřed.
 • žák se snaží přejít hada, aniž by se chodidly dotýkal země, špičky nohou přitom směřují kolmo k hadovi.

Hada položíme na zem, na hada položíme desku o velikosti přibližně 50 * 20 cm. Had je umístěný v polovině desky. Žáci stojí na desce a snaží se, aby se deska nedotýkala země.

Žák předpaží s dlaněmi vzhůru, hada si položí na dlaně a snaží se co nejrychleji zdolat stanovený úsek, aniž by mu had spadl na zem.

Kooperativní hry
Žáci cvičí ve dvojici. Každý žák má jednoho hada:

 • každý žák drží svého hada oběma rukama a snaží se mezi konce hadů uchopit předmět a přenést ho na určené místo. Předmětu se nesmějí dotknout rukou ani jinou částí těla.
 • dva žáci stojí čelem proti sobě a drží jednoho hada v předpažení širokým úchopem. Úkolem je mezi hady uchopit předmět a přenést ho na určené místo. Při přenášení mohou využít celou délku hadů. Předmětu se nesmějí dotknout rukou ani jinou částí těla.
 • dva žáci stojí čelem k sobě, každý drží ve své levé ruce jednoho hada a v pravé ruce druhého hada. Oba hady držíme v přiměřené vzdálenosti od sebe, položíme na ně míč a žáci se snaží míč kutálet od jednoho konce hadů na druhý konec hadů, aniž by jim míč spadl na zem nebo se ho dotkli jakoukoli částí těla.

Soutěže vlaků
Již výše v článku jsme uvedli příklady možností spojování dětí v družstva (vlak, vlny, kruh, řada):

 • žáci soutěží, které družstvo nejrychleji posbírá všechny své členy (připojí všechny své vagonky). Začíná jeden žák, který postupně připojuje další žáky rozmístěné na různých stanovištích. Stejným způsobem mohou družstva soutěžit, které zvládne všechny své členy nejrychleji odvést na určená místa.
 • žáci soutěží, které družstvo se v tomto držení přesune nejrychleji z jednoho místa na druhé aniž by se rozpojilo (dojede do stanice).
 • první či poslední hráč, který má volné ruce sbírá určené předměty a všichni je společně odvážejí na určené místo (odvážejí náklad do překladiště).

Přiklop míč
Všichni soutěžící žáci drží v každé ruce jeden konec hada tak, že vznikne oko. Cílem je, položit oko na zem tak, aby v něm byl balon. Balonů je méně než žáků, bod získává ten žák, který míč dokáže přiklopit. Každý žák může přiklopit pouze jeden míč. Můžeme volit různé varianty této hry.

 • balony stojí ve vzdáleném bodě, děti startují z vyznačeného místa (startují dvojice nebo více dětí současně…)
 • děti se pohybují po prostoru, balony se také pohybují po prostoru (učitel balony vhodí do hřiště, balony se pohybují po prostoru, žáci je přiklápějí na hvizd píšťalky …)

Hokejové utkání hadů
Hru hrají dva týmy proti sobě. Na koncových stranách hrací plochy jsou umístěny branky. Každý žák drží každý konec hada v jedné ruce. Žáci si míč přihrávají nebo jej vedou vzniklým obloukem hada. Míče se nikdo nesmí dotknout žádnou částí těla. Vyhrvá ten tým, kterému se podaří dostat určeným způsobem vícekrát míč do soupeřovy branky.

Hadová přehazovaná
Hraje se na hrací ploše, která je rozdělena sítí (lavečkami …) na dvě poloviny. Žáci se rozdělí na dvě družstva, hráči každého družstva se postaví na jednu polovinu hřiště. Ke hře je potřeba nafukovací balonek (dva nafukovací balonky) a pěnový had pro každého hráče (doporučujeme zkráceného hada přibližně o polovinu). Žáci do nafukovacího balonku pinkají hadem a snaží se ho dostat přes síť k soupeři. Na jedné polovině si žáci mohou nahrát kolikrát chtějí (starším žákům můžeme pravidla zpřísnit a určit pouze tři přihrávky). Pokud se balonek dotkne země jinde než v poli soupeře, získává bod družstvo soupeře.

Většinu zde uvedených her jsme vyzkoušeli s dětmi v praxi. I méně pohybově nadaní žáci se do her aktivně zapojovali a všichni zúčastnění byli z hadů nadšení.

Share This: