Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Jak tvořit s žáky třídní nebo školní časopis

press-1248661_1920

Vytváření třídního nebo školního časopisu je pro žáky velmi zajímavá a zábavná činnost, která jim může přinést mnoho zkušeností a dovedností. Vznik a vydávání takového magazínu není v současné době díky internetu a sociálním sítím velký problém. Vytvářet jednoduchý magazín mohou i žáci na 1. stupni základních škol.

Třídní časopis
Nemusí se hned jednat o obsáhlý magazín, který bude mít mnoho dlouhých článků a tisíce čtenářů. S tvorbou časopisu můžete začít i s dětmi na 1. stupni základních škol. Může se jednat o jednoduchý časopis, který bude obsahovat několik krátkých zpráv a obrázků. Je dobré, pokud se budete snažit do činnosti zapojit všechny žáky. Třída může vytvářet jeden časopis společně nebo lze žáky rozdělit do více skupin a vytvářet více časopisů.

Tvorba třídních časopisů je vhodnou činností pro kooperativní výuku (více o kooperativní výuce v článku Skupinová výuka jako možnost rozvíjení kooperace žáků). Žáci tvořící časopis jsou jeden tým. Určete pro žákům různé funkce, které se objevují v redakcích. Pokud bude časopis vycházet vícekrát, je vhodné, pokud si děti budou moci vyzkoušet všechny role. Čtenáři časopisů mohou být pouze žáci dané třídy, případně jejich rodiče, kteří díky magazínu získají přehled o dění ve třídě.

Školní magazín
Pokud bude žáky práce na třídním časopise bavit, je jednou z možností, jak s dětmi pracovat na školním časopise, vytvořit kroužek základů žurnalistiky. Do kroužku se snažte pozvat nejen žáky, kteří mají zájem psát texty, své uplatnění mohou nalézt také malíři, fotografové, počítačoví experti apod. Ze zájemců utvořte jeden tým, jehož členové budou navzájem spolupracovat.

    Před vytvářením časopisu byste si s žáky měli ujasnit základní otázky jako např.:

  • Jakou formu bude časopis mít? Tištěnou nebo elektronickou?
  • Jak často bude časopis vycházet?
  • Jaký bude mít časopis rozsah?
  • Kdo budou cíloví čtenáři?
  • Jaký charakter by měl časopis mít?
  • O čem převážně chcete čtenáře informovat?
  • Kdo bude co dělat? Rozdělení funkcí a rolí.

Tištěný nebo elektronický?
Pokud se řekne slovo časopis, mnoho lidí si nejdřív vybaví klasické tištěné médium. Pro potřeby třídního časopisu postačí tištěná forma, pokud byste však chtěli časopis zpřístupnit většímu množství čtenářů, bude vhodnější zvolit také elektronickou podobu.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak vytvořit elektronický třídní časopis s žáky na 1. stupni základních škol je naskenovat ručně psané texty a kreslené ilustrace, uspořádat v programu Word a převést do formátu PDF. Takto vytvořený soubor pak můžete jednoduše publikovat například umístěním na školní či třídní web.

Další jednoduchou možnost nabízí systém Educon, o kterém jsme psali v prosincovém vydání magazínu (čtěte Educon – systém pro vytváření WWW stránek). Systém mikrostránek umožňuje také žákům jednoduchým způsobem vkládat zprávy, multimediální data apod. Pracovní prostředí je velmi intuitivní, takže spravovat web dokáží i žáci mladšího školního věku.

Samozřejmě existuje řada dalších možností, jak publikovat třídní magazín na webové stránky (aplikace Wespr, Weby Google/Google Sites, Webnode …)

Rozdělení funkcí
Stejně jako ve velké redakci rozdělte dětem funkce. Kromě psaní článku mohou žáci najít uplatnění jako ilustrátoři, fotografové, korektoři, manažeři, technici … Pokud je to možné, je vhodné, aby si žáci během roku vyzkoušeli všechny funkce. Vytváření časopisu je vhodnou činností pro rozvoj komunikace a kooperace.

Výběr témat
Podle cílových čtenářů, charakteru časopisu apod. se snažte vybírat vhodná témata, která budou čtenáře zajímat. Na začátku přípravy nového čísla si ujasněte, o jakých tématech budete psát, kdo který článek napíše apod. Důležité je vytvoření hrubého obsahu vydání a rozdání témat mezi jednotlivé žáky. Již v této fázi se snažte přemýšlet, zda bude dostatek materiálů ke zpracování článku, zda na jeho tvorbu určený žák stačí apod. Předejdete tak zbytečným komplikacím a tlakům při kompletování vydání.

Zpracovávání článku
Postup zpracovávání článků na určité téma závisí na mnoha faktorech (věku žáků, schopnostech žáků …). Snažte se žáky motivovat, aby projevovali co nejvíce vlastní iniciativy. Dejte jim dostatek prostoru, aby mohli článek zpracovat osobitým způsobem. Pokud se bude jednat o delší článek, doporučte žákům vytvořit si nejprve osnovu, jejíž jednotlivé body budou postupně zpracovávat. Velmi důležité je zvolit správný název článku, který bude odpovídat obsahu a zároveň osloví čtenáře natolik, aby se nad článkem zastavili. Důležitý je také první odstavec, který naznačuje jeho obsah, a který by měl čtenáře přimět přečíst si celý článek.

Veďte děti k tomu, aby v textech volily vhodné výrazy a aby články byly v souladu s etikou. Měly být přátelské ke čtenářům i k osobám, o kterých je v nich psáno.

Obrázky
Snažte se, aby noviny obsahovaly v co největší míře obrázky kreslené žáky nebo fotografie. Pokud byste přesto chtěli využít nějaké ilustrační obrázky, mnoho kvalitních snímků, které můžete do newsletteru umístit zdarma, naleznete například na https://pixabay.com/

Jazyková korektura textů
I sebezajímavější text nepůsobí dobrým dojmem a může čtenáře odradit, pokud se v něm vyskytují stylistické a pravopisné chyby. Poproste tedy o spolupráci některou paní učitelku českého jazyka, která žákům pomůže s vyhledáním pravopisných chyb a překlepů.

Publikování
Důležité je rozhodnout se, zda se bude jednat o tištěný či elektronický magazín. V současnosti je s ohledem na cenu a počet možných čtenářů mnohem vhodnější volit elektronickou verzi časopisu. Existuje řada možností, jak jednoduše a zdarma publikovat školní magazín na celosvětové internetové síti. Kvalitní školní časopis může být také dobrou reklamou školy.

Pokud byste se přeci jen rozhodli vydávat školní časopis tištěnou formou, nezapomeňte, že i školní časopisy, které vycházejí periodicky podléhají Tiskovému zákonu 46/2000 Sb.

Zpětná vazba
Pro novináře je důležitá také zpětná vazba od čtenářů. Uveďte v časopise adresu, na kterou mohou čtenáři zasílat své postřehy. U elektronické formy magazínu je možné využít interaktivitu prostředí a umístit pod články diskuse.

Licence
Učte děti neporušovat autorská práva. Články publikované ve školním časopise můžete vydávat např. pod mezinárodní licencí Creative Commons.

Odkazy:
Šotkoviny je velmi vydařený web pro začínající novináře. Naleznete jej na adrese http://www.sotkoviny.cz/

Zajímavé články týkající se školních časopisů naleznete také na webu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování na adrese http://www.ctenarska-gramotnost.cz/kategorie/medialni-vychova/mv-casopisy

Zajímavý článek o publikování na internetu můžete nalézt také na portále RVP.cz na adrese http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13733/PUBLIKACE-NA-INTERNETU.html/

Share This: