Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Skupinová výuka jako možnost rozvíjení kooperace žáků

hands-543593_1280

Jedním z úkolů současného školství je učit žáky vzájemné komunikaci a kooperaci. Možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je využívat ve výuce skupinovou formu práce. V mnoha třídách je však skupinová práce zařazovaná do hodin málo nebo neefektivně. Ne všechny činnosti ve skupinách můžeme označit jako kooperativní výuku. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak do vyučovacích hodin zařazovat skupinovou práci, která u žáků rozvíjí kooperaci.

O co se jedná?
Při kooperativní výuce žáci spolupracují na složitějších úkolech. Při činnosti jsou vedeni k tomu, aby si navzájem dokázali rozdělit role a práci si naplánovali. Každý žák pracuje na svém úkolu, který je důležitý pro úspěšné splnění společného cíle. Zároveň si žáci navzájem pomáhají, radí si, půjčují si pomůcky a materiál potřebný k práci a navzájem se kontrolují. Případné dílčí spory se učí vyřešit si sami. Žáci si uvědomují a hodnotí přínos jednotlivých členů skupiny.

Aby spolu mohli žáci komunikovat a učit se kooperaci, musí navzájem spolupracovat více dětí. Předstupněm skupinové výuky je výuka ve dvojicích. Obvyklou organizační formou pro kooperativní výuku je skupinová výuka.

Rozdělení žáků do skupin
Způsoby rozdělování žáků a dětí do skupin řeší mnoho učitelů, mnoho autorů článků, publikací apod. Univerzální rady a způsoby, jak rozdělit žáky do skupin vám nesdělíme. Záleží na mnoha okolnostech, faktorech, složení třídy … V tomto rozhodování je důležitá role učitele, který nejlépe zná svoje žáky. Jiní pedagogové volí rozdělení do skupin zcela náhodně, pro každý úkol znovu, někteří učitelé určí trvalé skupinky, které spolu pracují po celý rok. Někteří učitelé mají systém, díky kterému se žáci během školního roku vystřídají ve všech skupinkách. Také jsme se setkali s dobře fungující možností, kdy si sami žáci odhlasovali, jak bude třída do skupinek rozdělena. Při rozdělování žáků do skupin je však vždy nejdůležitější to, aby ho všichni respektovali.

Dalšími již složitějšími variantami je práce jednotlivých skupin a následné různé slučování, kombinování, kooperace mezi jednotlivými skupinami …

Důležité pravidlo: Respektuji rozdělení do skupin!

Pravidla pro práci ve skupině
Seznamte žáky s pravidly, která jsou důležitá pro správné fungování práce ve skupinách. Mladším dětem se stanovováním pravidel pomozte. Starší a zkušenější žáci si je mohou vytvořit sami. Pravidla sepište a umístěte na dobře viditelné místo.

  Příklad pravidel pro skupinovou práci:

 • Buď ohleduplný ke své skupině i k celé třídě
 • Respektuj rozdělení do skupin
 • Ztiš hlas
 • Vysvětluj své odpovědi
 • Respektuj nápady ostatních
 • Vzájemně si naslouchejte (respektujte odpovědi ostatních)
 • Aktivně se zapojuj do práce
 • Střídejte se
 • Kontroluj čas
 • Zůstaňte u úkolu
 • Nikdy se nevzdávej

Rozdělení rolí ve skupině
Každý žák pracuje na svých úkolech, které jsou důležité pro úspěšné splnění hlavního úkolu celé skupiny. Aby byla práce dobře zorganizována, žáci si mezi sebou rozdělí role. Nabídku rolí předem určí učitel a mladším a méně zkušenějším žákům pomáhá s rozdělením rolí ve skupinách. Je dobré, pokud si žáci role během školního roku střídají. Objevovat by se neměla role vedoucího. Všechny role by měli mít stejnou váhu. Za splnění úkolu jsou odpovědní všichni členové skupiny.

  Příklady možných rolí:

 • Čtenář – čte zadání, tiší skupinu
 • Posel – přináší pomůcky, odnáší hotovou práci, může se jít poradit s ostatními skupinami nebo učitelem
 • Hlídač – hlídá, aby všichni ve skupině pracovali, hlídá čas, dbá o setrvání skupiny u úkolu
 • Mluvčí – mluví za skupinu, shrnuje myšlenky a odpovědi skupiny
 • Zapisovatel – zapisuje myšlenky, nápady, otázky, náměty, odpovědi
 • pozorovatel – pozoruje, dbá o rovnoměrné zapojení všech členů skupiny, hodnotí práci skupiny

Zadání úkolu
Při kooperativní výuce žáci spolupracují na složitějších úkolech. Je dobré, pokud se nejedná o úkol, který je schopen vyřešit jeden žák sám bez pomoci ostatních. Žáci by si sami měli přečíst zadání. Poté můžete dát každé skupině možnost se dvakrát zeptat na nejasnosti v zadání.

Samotná práce
Během práce žáků ve skupinách by měl být učitel v roli moderátora a pozorovatele. Skupina se drží zadaného úkolu a neodbíhá od tématu. Každý žák pracuje na svém úkolu, jenž je jednou z nepostradatelných částí pro splnění úkolu. Členové skupiny si navzájem pomáhají, radí si, půjčují si pomůcky a materiál potřebný k práci a navzájem se kontrolují. Případné dílčí spory se učí vyřešit si sami.

Hluk při skupinové práci
Důležité je, aby se žáci naučili navzájem komunikovat a kooperovat tak, aby nerušili ostatní skupinky, případně další třídy. O tom, že právě probíhá skupinová výuka nemusí vědět celá škola ;) .

Důležité pravidlo: Ztiš hlas!

Komunikace mezi členy skupiny
Žáci by se také měli naučit, jak spolu slušně komunikovat. Nabídněte žákům přehled vhodných vět při komunikaci ve skupině.

  Příklad vhodných vět při komunikaci ve skupině:

 • Řekněte své názory:
  „Můj názor je, že …“
  „Souhlasím s tebou, protože …“
  „Nesouhlasím s tebou, protože …“
  „Myslím, že moje odpověď je správná, protože …“
  „Vyřešil jsem tento problém tak, že …“
  „Jinou možností, jak tento problém řešit, je …“
 • Ptejte se ostatních:
  „Souhlasíš s tím?“
  „Co si o tom myslíš?“
  „Proč si to myslíš?“
 • Požádejte o pomoc:
  „Já tomu nerozumím, můžeš mi pomoci?“
 • Pokud ostatním nerozumíte, ujasněte si to:
  „Pokud tomu rozumím správně, tak …“

Časový limit
Žáci by se měli také naučit hlídat si čas. Proto je dobré, pokud si po zadání úkolu rozvrhnou práci a utvoří časový plán, jehož dodržování si žáci hlídají, zároveň kontrolují, zda se neoddalují od zadaného úkolu a naplánovaného harmonogramu.

Důležité pravidlo: Dodržuj časový harmonogram práce!
Důležité pravidlo: Zůstaň u úkolu!

Hodnocení práce
Výsledný produkt práce skupin hodnotí učitel. Žáci by si měli uvědomovat přínos jednotlivých členů skupiny a umět ohodnotit jejich práci. Stejně tak by si svůj podíl na výsledku měl uvědomit a umět zhodnotit každý jedinec. Skupinová práce se často nehodnotí známkami, ale jinými formami. Většinou se jedná o obrázky, kartičky, puntíky … za dobře odvedenou práci, které jsou zahrnovány do speciálního celoroční hodnocení. Při kooperativní výuce by se měla odstraňovat soutěživost, měli bychom se vyvarovat srovnávání. Učme žáky nebrat spolužáky jako soupeře, ale jako ty, kteří jim pomáhají.

 • žáci hodnotí svoji práci ve skupině
 • žáci hodnotí práci ostatních členů skupiny
 • žáci hodnotí práci skupiny jako celku
 • žáci hodnotí práci ostatních skupin
 • učitel hodnotí výsledný produkt

Příklad hodnocení práce ve skupině:

Příklad hodnocení práce ve skupině ke stažení zde >>Literatura:
OD SKUPINOVÉ KE KOOPERATIVNÍ VÝUCE [online]. Brno, 2008 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2640/od_skupinove_ke_kooperativni_vyuce.pdf. Závěrečná práce. NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno.

Minimetodika skupinové práce http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/09/skupinovaprace_web.pdf

Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0192-2.
Badegruber, B.:

Share This: