Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Pohybové hry inspirované baseballem

baseball-1462907_1920

Baseball je zajímavou, ale pro mladší děti složitou hrou. Pomocí jednodušších pohybových her naučte žáky chápat principy odpalování, běhu od mety k metě … Tyto hry žáky velmi baví a postupně se propracují k tomu, aby byli schopni hrát bränball, hru inspirovanou baseballem, která je s oblibou zařazována i do hodin tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. O hře bränball se dozvíte více v některém z příštích vydání magazínu Zakatedrou.cz. V tomto článku bychom vám chtěli představit jednoduché hry, které hrají vždy dva soupeři proti sobě (jednotlivci nebo družstva). Hráči útočícího družstva odpalují (odhazují, odkopávají …) daný předmět a plní úkol, za který získávají body, a to do doby, než se předmětu zmocní družstvo obránců a dopraví ho na určené místo. Po určité době se role družstev vymění. Vítězí to družstvo, které v součtu získá více bodů.

    Úkoly si družstva mohou navzájem vyměnit po:

  • uplynutí časového limitu
  • vystřídání všech členů družstva na pálce
  • dosažení určitého počtu autů

Uvedené pohybové hry můžete po malé obměně využít také k procvičování různých sportovních dovedností:

Odpalování pálkou – žáci mohou odpalovat míček pomocí pálky baseballové, softballové apod., který mu nadhazuje jiný žák nebo který odpaluje z odpalovacího stojanu.

Odpalování raketou – žáci míček odpalují raketou na soft-tenis, bränballovou pálkou příp. dalšími druhy raket, které mají širší odpalovací plochu a mladším žákům se tak míček lépe trefuje. Nadhazovat může jiný žák, pro menší žáky je však snadnější a pro rychlý spád hry vhodnější, pokud si děti míček sami nadhodí a odpálí. Odpalovat míček mohou také vlastní rukou. Volte přiměřený druh míčku. Vhodný je měkký míček na soft tenis, případně florbalový míček.

Odehrávání florbalovou holí – žáci mohou míček odehrávat pomocí florbalové hole, zároveň také v poli si místo házení přihrávají míček florbalovou holí. Je vhodnější hrát na hrací ploše, která je ohraničená mantinely.

Odhazování interkrosovou holí – žáci mohou míček odhazovat pomocí interkrosové hole, zároveň také v poli si místo házení míčku si míček přihrávají interkrosovou holí. Je vhodnější hrát na hrací ploše, která je ohraničená mantinely.

Odkopávání – žáci mohou míč odkopávat nohou, zároveň také v poli si míč přihrávají kopáním.

Odhazování - Míč, případně míček mohou žáci odhazovat rukou, zároveň i hráči v poli si míč přihrávají házením. Volte vhodný druh míče.

Míč do branky
Pomůcky: míč (jeden míček, hůl pro každého žáka v poli a „na pálce“), branka, dva kužely
Popis hry: Hráče rozdělíme do dvou družstev. Družstvo „na pálce“ je postavené v odpalovacím prostoru, které je vyznačeno za jednou z užších koncových čar (v odpalovacím prostoru je vyznačeno také místo pro chytače, případně odpalovače). Druhé družstvo je v poli. Branka je umístěna uprostřed pole. Mety jsou jen dvě a jsou umístěny za odpalovacím polem v přiměřené vzdálenosti od sebe. Jeden žák z družstva v odpalovacím prostoru odhodí míč (odkopne, odpálí …) a běží od mety k metě a zpět a počítá si počet přeběhů, dokud se hráčům v poli nepodaří dostat míč do branky. Míč musí žáci dostat do branky stanoveným způsobem (mohou do míče pouze kopat, mohou vést míček pouze florbalovou holí …). Nejčastěji volíme stejný způsob odhození jako dopravení míče do branky. Jakmile se na odhozu vystřídají všichni členové družstva, vymění se týmy v poli a v obraně. Nakonec si členové každého týmu sečtou přeběhy. Vyhrává družstvo s více přeběhy.

Co nejvíce přeběhů
Pomůcky: vhodný míček, pálka (raketa), dva kužely
Popis hry: Hráče rozdělíme do dvou družstev. Družstvo na pálce je postavené v odpalovacím prostoru, druhé je v poli. Jeden hráč z družstva v poli stojí v kruhu pro chytače. Mety jsou jen dvě a jsou umístěny za odpalovacím prostorem v přiměřené vzdálenosti od sebe (asi 5 – 10m). Jeden žák z družstva v odpalovacím prostoru odpálí míček. Jakmile odpálí, položí raketu a běží od mety k metě a zpět a ostatní z týmu mu počítají počet přeběhů. Mezitím se hráči z družstva v poli snaží dopravit míček co nejrychleji chytačovi v kruhu. Ve chvíli, kdy chytač chytí míček, zvedne jej nad hlavu a zakřičí stop, se běžec na metách zastaví. Stejným způsobem se vystřídají na pálce všichni v družstvu. Potom se týmy vymění, kdo byl v poli, jde odpalovat a naopak. Nakonec si členové každého týmu sečtou přeběhy. Vyhrává družstvo s více přeběhy.

Nálety
Pomůcky: vhodný míček, pálka (raketa), dva kužely
Popis hry: Hraje se obdobně jako předchozí hra „Co nejvíce přeběhů“. Rozdíl je ve střídání družstev. Družstva na pálce a v poli se střídají po jednom odpálení. Jedno družstvo je v poli, druhé v odpalovacím prostoru. Jakmile hráč správně odpálí, běží od mety k metě a počítá si počet přeběhů. Protože se jedná o hru, která by měla mít rychlý spád, je lepší zvolit jednodušší způsob odpálení míčku (tenisovou raketou, rukou …). Ve stejnou chvíli vybíhají hráči z družstva v odpalovacím prostoru do pole, stávají se z nich hráči v poli (soupeři hráče, který odpaloval) a hráči z pole se nezapojují do hry a přemístí se do odpalovacího prostoru. Aktivně hrající žáci se snaží dostat míček k chytačovi. Jakmile chytač drží míček v rukou, zvedne ho nad hlavu nebo zavolá dohodnutý signál a běžec musí zastavit. V ideálním případě by měla mít hra rychlé tempo a všichni žáci by měli být neustále v pohybu. Na konci hry se nesčítají body v družstvech, ale vyhodnotí se nejlepší jednotlivec s nejvíce přeběhy.

Stihneš to?
Pomůcky: vhodný míček, pálka (raketa), dva kužely
Popis: Hráče rozdělíme do dvou družstev. Družstvo na pálce je postavené v odpalovacím prostoru, druhé je v poli. Jeden hráč z družstva v poli stojí v kruhu pro chytače. Dvě mety jsou postavené ve dvou třetinách hrací plochy vzdálené od sebe asi jeden metr. Hráč, který odpálí, odloží pálku a běží do pole, proběhne mezi metami, oběhne je a vrací se do odpalovacího prostoru. Nikdo z hráčů v poli mu nesmí bránit v běhu. Pokud to stihne dříve, než soupeři vrátí míček chytačovi a ten zakřičí stop, má družstvo na pálce 2 body. Pokud to nestihne, nezískává žádný bod. Postupně můžeme přidat další pravidlo, že hráč smí zůstat na metě a doběhnout s dalším odhozem, ale získává jen 1 bod. Nakonec můžeme ještě udělovat body za chycení míčku po odpálení nebo odhození rovnou ze vzduchu (do jedné nebo do dvou rukou).

Stihneš to bez vybití?
Pomůcky: měkký míček, pálka (raketa)
Popis hry: Hraje se obdobně jako předchozí hra „Stihneš to?“. Rozdíl je v přidání pravidla o vybíjení. Hráč, který odhodí míč, vyběhne, běží mezi metami, oběhne je a vrací se zpátky do odpalovacího prostoru. Přitom však nesmí být zasažen míčem. Hráči v poli se snaží odpáleným míčem zasáhnout soupeře nebo jej hodit chytači. Hráči v poli s míčem nesmí chodit, mohou si jen přihrávat. Pozor, body dostávají hráči v poli. Pokud běžce zasáhnou, dostanou 4 body, pokud míč chytí chytač dřív, než běžec doběhne, získávají 1 bod.

Bränball se zjednodušenými pravidly
Pomůcky: pálka (dětská pálka na softbal nebo speciálně vyrobená pálka na bränball, popřípadě jiné odpalovací zařízení), tenisové míčky, kužely
Popis hry: Žáky rozdělíme do dvou družstev. Hráči jednoho družstva se postaví do pole (obránci), hráči druhého družstva na pálku (útočníci). Obránci si zvolí jednoho hráče, který bude mít funkci brännera a postaví se do kruhu za hlavní čáru. Pálkaři odpalují v předem stanoveném pořadí. Porušení tohoto pravidla znamená minus 5 bodů. Pálkaři si míček nadhazují sami. Odpalují tak dlouho, dokud se jim nepodaří platný odpal. Po odpalu odkládá útočník pálku a obíhá mety, dokud obránci nedopraví míček brännerovi a on nezakřičí bränn. V tu chvíli jsou všichni útočníci, kteří nestojí na metě „spálení“, mají minus 1 bod a musí se vrátit na první metu. Po odpalu dalšího hráče znovu obíhají mety. Za doběh po odpálení získávají útočníci 1 bod, za doběh po odpálení získá odpalující hráč 6 bodů, a pokud bränner překročí hlavní čáru nebo míček sebere z pole, získávají útočníci 4 body. Pokud už není žádný hráč na pálce, vrací se nejbližší v pořadí a soupeři získávají 6 bodů. Obránci jsou v poli libovolně rozmístěni a snaží se co nejdříve zachytit letící míček a dopravit ho brännerovi, který zvedne míček nad hlavu a zakřičí „bränn“ v tu chvíli je hra zastavena. Pokud obránci chytí míček ihned po odpalu ze vzduchu do jedné ruky, získávají dva body, pokud do obou rukou, získávají jeden bod. Po uplynutí stanoveného časového limitu si družstva vymění úkoly. Můžeme hrát i na víc směn. Vítězí to družstvo, které získá víc bodů.

Kick ball se zjednodušenými pravidly
Pomůcky: jeden míč, čtyři kužely
Popis hry: Žáky rozdělíme do dvou družstev. Družstvo na pálce je postavené v odpalovacím prostoru, druhé je v poli. Jeden hráč z družstva v poli stojí v kruhu pro chytače, jeden v prostoru pro nadhazovače, čtyři hráči u met a ostatní hráči jsou libovolně rozmístěni v poli. Nadhazovač pošle, přihraje míč po zemi hráči druhého týmu, který stojí v kruhu pro pálkaře. Pálkař míč odkopne a běží od mety k metě. Hráči z týmu v poli se snaží hráče vyautovat zavřením met (obdobně jako u baseballu) nebo hráče zastavit dopravením míče chytači. Pokud je útočící hráč ve chvíli, kdy chytí míč chytač, v území mezi kužely, je vyautován. Za proběhnutí všech čtyř met hned po odpalu získává družstvo 2 body, po proběhnutí všech čtyř met po více kolech získává družstvo 1 bod.


Share This: