Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Recenze učebnic – Hravá prvouka – vydavatelství TAKTIK

učebnice 1

Pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět v 1. období (1. – 3. třída) nabízí nakladatelství TAKTIK ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů. Žákům první třídy je připravená pracovní učebnice, která slouží jako učebnice a pracovní sešit v jednom. V dalších ročnících jsou již učebnice rozděleny na učebnici a pracovní sešit. Všechny učebnice i pracovní sešity jsou zpracované v atraktivním barevném provedení. Autoři uvádějí, že učebnice i pracovní sešity jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Učitelé si mohou dokoupit metodické příručky, pro každý ročník zvlášť.

Název: HRAVÁ PRVOUKA 1 Člověk a jeho svět – Pracovní učebnice pro 1. ročník
Autoři: Mgr. Jovanka Rybová, Mgr. Věra Ježková, Mgr. Markéta Beránková, Adriena Binková, Mgr. Tomáš Koten
Odborná spolupráce:Mgr. Marie Dobrovodská, Mgr. Blanka Jandová
Nakladatelství: TAKTIK
Počet stran:83
Cena:méně než 15 ks – 99,- Kč, více než 15 ks – 89,- Kč
Přílohy: kartonové hodiny

Název: HRAVÁ PRVOUKA 2 Člověk a jeho svět – Učebnice pro 2. ročník
Autoři: Mgr. Jovanka Rybová, Mgr. Věra Ježková, Mgr. Lenka Nádvorníková, Adriena Binková, Mgr. Tomáš Koten
Odborná spolupráce:Mgr. Marie Dobrovodská, Mgr. Blanka Jandová
Nakladatelství: TAKTIK
Počet stran:72
Cena:méně než 15 ks – 99,- Kč, více než 15 ks – 89,- Kč

Název: HRAVÁ PRVOUKA 2 Člověk a jeho svět – Pracovní sešit pro 2. ročník
Autoři: Mgr. Jovanka Rybová, Mgr. Věra Ježková, Mgr. Lenka Nádvorníková, Adriena Binková, Mgr. Tomáš Koten
Odborná spolupráce:Mgr. Marie Dobrovodská, Mgr. Blanka Jandová
Nakladatelství: TAKTIK
Počet stran:79
Cena:méně než 15 ks – 99,- Kč, více než 15 ks – 89,- Kč

Název: HRAVÁ PRVOUKA 3 Člověk a jeho svět – Učebnice pro 3. ročník
Autoři: Mgr. Jovanka Rybová, Mgr. Věra Ježková, Mgr. Lenka Nádvorníková, Adriena Binková, Mgr. Tomáš Koten
Odborná spolupráce:Mgr. Marie Dobrovodská, Mgr. Blanka Jandová
Nakladatelství: TAKTIK
Počet stran:70
Cena:méně než 15 ks – 99,- Kč, více než 15 ks – 89,- Kč

Název: HRAVÁ PRVOUKA 3 Člověk a jeho svět – Pracovní sešit pro 3. ročník
Autoři: Mgr. Jovanka Rybová, Mgr. Věra Ježková, Mgr. Lenka Nádvorníková, Adriena Binková, Mgr. Tomáš Koten
Odborná spolupráce:Mgr. Marie Dobrovodská, Mgr. Blanka Jandová
Nakladatelství: TAKTIK
Počet stran:79
Cena:méně než 15 ks – 99,- Kč, více než 15 ks – 89,- Kč

Struktura učebnic a pracovních sešitů:
Učebnice i pracovní sešity mají jednotnou grafickou úpravu. Učivo je rozdělené do tematických kapitol (první ročník 9 kapitol, druhý ročník 10 kapitol, třetí ročník 13 kapitol). Každá tematická kapitola je barevně odlišena a podle barvy lze také snadno vyhledat listy, ve kterých je dané učivo probíráno. Kapitoly, které se probírají i v dalších ročních jsou označeny stejnou barvou a přibližně ve stejném pořadí. Každá stránka se věnuje jednomu tématu, jehož název je uveden stejnou barvou jako tematická kapitola, do které patří. Jedno téma rovná se jedna stránka (v pracovní učebnici, v učebnici i v pracovním sešitě).

Průvodce Ota
Ve všech třech dílech provází žáky Ota, který ve stejnou chvíli nastupuje také první třídy a postupně roste společně s dětmi. Myslím si, že postava chlapce, který žáky provází, je dobře zvolená. Někteří kritici by však mohli namítat, že je chlapec a chybí postava holčičky. Dle mého názoru však autoři mohli postavy Oty využít více (např. při srovnávání, mohl se častěji objevit i v ilustracích apod.).

Představení práce s učebnicí
Na začátku pracovní učebnice, všech učebnic i pracovních sešitů nalezneme obsah s přehledným barevně zpracovaným přehledem tematických kapitol a témat s odkazy na čísla stránek. Ve všech publikacích je uvedena také tabulka s přehledem piktogramů, které značí náměty a úkoly vztahující se k dalším předmětům. Jiné seznámení s učebnicemi a pracovními sešity nenalezneme. V učebnici také není uveden žádný stručný přehled znalostí, které by žák měl již znát nebo se kterými by se v průběhu roku měl setkat.

Co už žák zná?
V učebnicích ani pracovních sešitech se neobjevují přehledy ani úkoly, které by uváděly nebo zjišťovaly, co už žák zná z předchozích ročníků. Učivo z předchozích ročníků však systematicky rozvíjí. Většinou jsou již známé informace uvádí znovu (občas jiným způsobem) a jsou přidávány další.

Co se žák naučí?
Co se má žák naučit, jaké vědomosti a dovednosti žák při práci s učebnicí získá, se žáci nedoví. Vzdělávací ani výchovné cíle v učebnicích uvedené nejsou.

Shrnutí probraného učiva
Na konci každé tematické kapitoly je stránka se shrnutím probíraného učiva formou několika úkolů. Stránka je vždy nazvaná Já to hravě zvládnu! a název je doplněn číslem kapitoly. Vypracování zadaných úkolů však žákům neposkytne žádný přehled probraného učiva. Jedná se o další úkoly ze všech témat jedné tematické kapitoly dohromady. Některé úkoly jsou v opakování příliš těžké a při předchozí práci s učebnicí a pracovním sešitem se příliš neprocvičily. Tento list by si žáci mohli vždy vystřihnout a založit do svého žákovského portfolia (čtěte článek ).

Sebehodnocení
Na všech listech opakujících probrané učivo nazvaných Já to hravě zvládnu! je také úkol Jak ti šlo opakování? V listech určených pro 1. a 2 ročník mají žáci na výběr ze tří obrázků, ve 3. ročníku si žáci vybírají známku z klasické pětistupňové škály. Zařazení sebehodnocení vítáme. Sebehodnocení se vztahuje pouze k opakovacímu listu. Pokud by byly stanoveny na začátku každého tématu cíle, mohli by žáci hodnotit míru jejich splnění.

Propojení ročníků
Učivo ve všech učebnicích i pracovních sešitech je rozděleno do podobných kategorií, které jsou přehledně barevně odlišeny. V jednotlivých ročnících je učivo rozděleno do podobných tematických kategorií, které se probírají přibližně ve stejném období. To může být výhodou při spojování více ročníků (suplování, malotřídky). Učivo je ve většině případů systematicky rozvíjeno. V dalších ročnících je většinou učivo, které již žáci znají rozšiřováno o další informace. Proto by nebylo na škodu, kdyby žáci byli vedeni k tomu, vést si přehledy učiva, které si postupně budou moci doplňovat. Některé pojmy jsou užívány poprvé, aniž by byli žákovy vysvětleny. S některými pojmy už se žáci setkali v jiné kapitole, ale odkazy na ně se téměř nevyskytují. Zmínka o tom, že se s daným pojmem setkali již dříve se vyskytuje pouze sporadicky (př. Učebnice pro 3. ročník, strana 36, otázka č. 4; Učebnice pro 3. ročník str. 5 propojení orientace v jízdního řádu a učiva o digitálních hodinách). Potom žákům chybí informace o pojmu a nemohou je tak využít v dalších vztazích.

Grafická úprava, obrázky a značky
Učebnice pro všechny tři ročníky mají stejnou grafickou úpravu. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně barevně odlišeny. Všechny učební materiály mají jednotnou grafickou úpravu. Objevují se kreslené obrázky i reálné fotografie, které dostatečně podporují uvedené informace.

Rejstřík
Učebnice neobsahují rejstříky ani přehledné shrnutí probraného učiva. Žáci nejsou nabádání k jejich vytvoření.

Elektronický materiál
Materiál v elektronické podobě je v současnosti k dispozici pouze k pracovní učebnici pro první ročník. V dalším období potom pro čtyři učebnice Vlastivědy. Uživatelské rozhraní je příjemné a jednoduché. Ovládání zvládnou i méně počítačově zdatní učitelé. Celá pracovní učebnice je převedena do elektronické podoby. Některé texty je možné si poslechnout na nahrávkách. K dispozici je také několik jednoduchých interaktivních úkolů.

Další
V učebnicích i pracovních sešitech se objevují didaktické hry (kartičky pro hru ťukaná nebo pexeso, Pexeso pro houbaře, hry Výlet s Otou a Cestujeme s Otou po Česku…).

Kladné stránky učebních materiálů

 • přehledná orientace, která je jednotná pro všechny ročníky
 • postupné přidávání učiva k jednotlivým tématům, plynulé navazování na to, co již žáci znají
 • vedou žáky k lidskosti – k ohleduplnosti k ostatním rasám, k hendikepovaným
 • vedou žáky k odpovědnosti za přírodu i za své zdraví
 • využívání didaktických her
 • jsou uváděny přesahy do jiných předmětů
 • alespoň jednoduché sebehodnocení
 • ucelená řada učebních materiálů pro 1. – 5. ročník přináší téměř vyčerpávající encyklopedické informace určené pro žáky 1. stupně základních škol

Záporné stránky učebních materiálů

 • nevedou žáky k pozorování – nevedou žáky k pozorování přírody, přírodních jevů, počasí, chování ostatních lidí …
 • informace sdělují, nevedou žáky k vyvozování, nedávají žákům prostor „přijít na to sami“
 • nevedou žáky k samostatnému myšlení a k samostatnosti
 • věnuje malou pozornost konkrétním věcem, které žáka obklopují, jedná se spíše o všeobecný přehled informací
 • věnuje malou pozornost místním souvislostem
 • jen velmi málo vedou žáky k práci s informacemi a práci s textem. Bylo by vhodné také více využívat informací, které můžeme vyčíst z obrázků a fotografií
 • jen velmi málo využívají moderních metod učení
 • některé otázky uvedené v učebnicích (zejména pro 1. ročník) jsou pro žáky v tomto věku těžké
 • téměř chybí uvedení odkazů na související učivo probírané v jiných kapitolách nebo ročnících
 • až na výjimky chybí jednoduchý přehled pojmů a probraného učiva ani nevedou žáky k vytváření vlastních přehledů

Celkové hodnocení:
Celá řada představovaných materiálů je nabitá informacemi až k prasknutí. Informace jsou přehledně rozčleněny a rozděleny do jednotlivých ročníků, navzájem na sebe navazují a jsou rozvíjeny. To ocení zejména učitelé, kteří budou chtít do svých žáků dostat co nejvíce vědomostí. RVP ZV uvádí: „Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, … „. Bohužel praktické pozorování přírody autoři publikací téměř vynechali. Učivo o změnách přírody se v podstatě váže pouze na přečtení textu a popisu uvedeného obrázku. Situaci by možná mohlo vylepšit vydání doplňku k učebnicím – Můj pozorovací deník. V učebnicích je příliš mnoho informací a úkolů, že na praktické pozorování přírody už nemůže zbýt mnoho času. Myslím si, že v učebních materiálech je málo kladen důraz na nejbližší okolí žáků. Žáci by se měli postupně seznamovat s místně vzdálenějšími osobami i jevy, tato linie ovšem v učebních materiálech není občas dodržena. Protože se v učebnicích objevuje velké množství informací, je škoda, že nejsou vzájemně propojeny odkazy a lehce vyhledatelné pomocí rejstříku. Učební materiály příliš nepodporují moderní vyučovací metody (práci s informacemi, čtení s porozuměním, tvůrčí psaní, myšlenkové mapy …). Také by nebylo od věci přidat více přehledů učiva, které by žákům zůstaly po odevzdání vypůjčených učebnic (i když některé přehledy se již v pracovních sešitech objevují).

Velmi oceňuji vhodné vedení žáků k humanitě, odpovědnosti za sebe, za své zdraví i za své okolí, k toleranci odlišností … Učební materiály mají nakročeno k využívání v inkluzivních třídách, kdy bude zapotřebí využívat k jednomu tématu materiály různých obtížností. Proto by nebylo od věci popřemýšlet nad vydáním ještě „předučebnice“, kterou by využívali integrovaní žáci, kteří nebudou zvládat ani učivo 1. ročníku. Zajímavou cestou jsou také didaktické hry, které budou žáky jistě bavit.

Bez přidání řady vlastních materiálů a nápadů se výuka neobejde (bohužel další čas, tisknutí, kopírování…, když už jsme si zaplatili učebnice), ale myslím si, že zkušenější učitelé s učebnicí dokáží pracovat na dobré úrovni. Někteří učitelé však pravděpodobně spadnou do formy frontální výuky a budou se snažit zvládnout všechno učivo a všechny úkoly na úkor přímého pozorování světa kolem nás.

Podrobnější nástin obsahu učebních materiálů

JSEM ŠKOLÁK
Tomuto tématu se věnují na začátku školního roku učebnice pro všechny tři ročníky. V prvním ročníku je tematická kapitola Jsem školák spojena s kapitolou Domov. V prvním ročníku se seznamujeme se školou a jejími zaměstnanci, ve druhém ročníku se seznámení se opakuje seznámení se školou a jejími zaměstnanci, nově se žáci seznamují s hendikepovanými žáky. Ve třetím ročníku se klade důraz na spolužáky, sestavení třídních pravidel a odlišnosti spolužáků (zdravotní postižení, jiný vzhled, poruchy učení). Ve všech ročnících se objevuje úkol vytvořit pravidla chování ve třídě.

Cestě do školy je věnováno téma v každém ročníku. Ve všech ročnících se žáci postupně učí popisovat cestu do školy podle obrázku, ve třetím ročníku dokonce vytvořit vlastní plánek cesty do školy. Žáci se postupně v každém ročníku seznamují s dopravními značkami a semafory. Ve druhém ročníku žáci rozpoznávají správné a nesprávné chování při cestě do školy.

Žáci se ve všech ročnících seznamují s dopravními prostředky, učí se je rozlišit podle toho, kde se pohybují. Ve všech ročnících se publikace postupně věnují jízdnímu kolu a jeho výbavě. Učebnice se snaží formou otázek přivést děti k zamyšlení nad příklady dopravních prostředků z jejich nejbližšího prostředí. V pracovním sešitě chybí úkoly, které by žáky nabádaly k pozorování dopravních prostředků v nejbližším okolí (pouze prac. sešit, 3. ročník str. 5 naplánuj výlet ve vašem okolí, vyhledej v jízdním řádě). Ve třetím ročníku se žáci seznamují s vyhledáváním v jízdním řádě.

DOMOV
V 1. ročníku je téma domov spojené s kapitolou Jsem školák. Ve všech třech ročnících žáci porovnávají vesnici a město. Ve druhém a třetím ročníku jsou rozdíly mezi městem a vesnicí popsány v textu a žáci mají následně porovnávat podle obrázků. Až ve třetím ročníku jsou žáci dotazováni na vlastní zkušenost, jak vnímají rozdíly mezi městem a vesnicí. Žáci se učí znát svoji adresu (stejný úkol ve druhém i třetím ročníku – vyplň adresu na dopisu). Dozvídají se o existenci popisných čísel. Postrádáme však vysvětlení otázky, zda existují nějaké systémy udělování popisných čísel, můžeme se podle popisných čísel orientovat?

Ve všech třech ročnících se setkáváme s mapou naší republiky (v každém ročníku více podrobněji), umístění mapy ČR v Evropě, ve třetím ročníku na mapě přibývají sousední státy. Ve druhém a třetím ročníku se žáci seznamují se státními symboly, prezidentem republiky a státní hymnou. Ve druhém a třetím ročníku se žáci seznamují s Prahou.

Zatímco s tím, kdo je prezident republiky, jaká je státní vlajka, státní znak se seznamují žáci dostatečně, postrádáme seznámení s tím, kdo řídí naši obec (město), jaká je územní samospráva, zařazení naší obce do mapy republiky… S pojmem starosta se žáci setkávají až ve třetím ročníku a to pouze obecným vysvětlením pojmu.

Zatímco se žáci ve druhém ročníku učí, že Prahou protéká řeka Vltava, nenacházíme žádné seznámení s řekou kolem mého bydliště. Pouze v prac. sešitě pro 3. ročník str. 9 cv. 2 nalézáme jeden úkol – Vyjmenuj nejbližší města, řeky, pohoří. To se nám zdá opravdu málo.

Ve druhém ročníku se žáci poprvé seznamují s pojmem pohoří (uč. 2 str. ot. 2 a Která pohoří České republiky znáš?). Zatímco se ptáme na konkrétní pohoří (někteří žáci jich určitě už navštívili dost a některá znají), chybí vysvětlení toho, co je to pohoří. Jedná se o zcela nový pojem. Ve třetím ročníku se seznamují s vyhledáváním hor a řek na mapě České republiky. Práce s plánem obce je zmíněna pouze okrajově. Zatímco se žáci seznamují už s pojmem povrch a učí se pojmy související s popisem hory, chybí souvislosti s povrchem v okolí mého bydliště (jediná otázka uč. 3. str. 31 ot. 2 Zjisti, jakou nadmořskou výšku má vaše obec?). Ve třetím ročníku se seznamujeme s orientací v krajině. Žáci se učí orientovat podle Polárky, ale co to je? Ještě se s tímto pojmem nesetkali. Vysvětlení tohoto pojmu nalézáme u cvičení v pracovním sešitě, žádný odkaz na něj však nenalézáme.

ROČNÍ OBDOBÍ A ROK
V prvních dvou ročnících se objevují tematické kapitoly věnované jednotlivým ročním obdobím a samostatná kapitola na téma Rok. Žáci se v jednotlivých ročních obdobích seznamují s měsíci, které do jednotlivých ročních období patří. V pracovní učebnici pro 1.třídu se mi velmi líbí básnička obsahující názvy všech tří podzimních měsíců. Některé děti si je pomocí básničky snadněji zapamatují. V ostatních ročních obdobích se však už obdobná básnička nevyskytuje. Učivo o měsících v roce je uvedeno jetě v kapitole Rok v 1. i 2. ročníku. U každého ročního období se objevují otázky a úkoly o změnách v přírodě, o typickém počasí, typickém oblečení pro dané období … Všechny úkoly jsou však popisné, chybí jakékoli pozorování konkrétních změn v přírodě, konkrétního počasí, podle čeho poznám, jak se mám oblékat …

S pomocí barevných obrázků se žáci postupně seznamují s rostlinami, živočichy a houbami. Každý rok se učí některé druhy, v dalším roce se znovu objevují druhy z předešlých ročníků a přibudou další. Již od prvního ročníku se vyskytuje hodně odborných názvů. Například pojem savci. Žáci se s ním při práci s učebnicí setkají už v prvním ročníku. Vysvětlení pojmu savci nalezneme až v učebnici pro druhý ročník. O tom, zda je to na škodu nebo ne by se mohly vést diskuse. Já bych v tomto případě uvítala alespoň nějaký jednoduchý přehled pojmů, ve kterém by si zvídavé děti mohly vysvětlení pojmu vyhledat.

Již od prvního ročníku se v publikacích objevuje učivo o ptácích. V 1. ročníku jsou uvedeny otázky týkající se ptáků, ale dle mého úsudku budou pro většinu žáků těžké – např. str. 13 otázka f) „Kteří ptáci od nás odletěli?“, ačkoli jednoduchý přehled stěhovavých a stálých ptáků nalezneme až v průběhu druhého ročníku. Str. 72 – čtení s obrázky – kolik žáků pozná ptáky na obrázku? Str. 61 cv. 3 otázka c) „Podle čeho poznáš dravce?“. Mělo by být nějakým způsobem označeno, jestli se jedná o rozšiřující otázky pro šikovné děti, případně napsáno, kde a jak informace mohou nalézt.

V prvním a druhém ročníku se žáci seznamují se včelami, což si myslíme, že je vhodné, neboť jejich činnost je pro přírodu nepostradatelná.

Ve druhém a ve třetím ročníku se žáci seznamují s pojmy minulost, budoucnost, přítomnost. Jedná se však spíše o teoretické vysvětlení pojmů.

RODINA
Ve všech ročnících se žáci učí příbuzenské vztahy a postupně je rozšiřují. Přílohou pracovního sešitu ve druhém ročníku je velký vzor pro rodokmen. I když máme zkušenost, že zrovna rodokmen je asi lepší tvořit vlastní, neboť v rozvětvených rodinách předtištěné rámečky občas nestačí. V této kapitole se také setkáváme s otázkou vzájemné pomoci. Ve třetím ročníku se žáci seznamují se základy hospodaření s penězi.

LIDSKÉ TĚLO
Od prvního ročníku se žáci seznamují s odlišnostmi lidí. Žáci poznávají základní části těla a v každém ročníku se postupně přidávají další (již probrané části se opakují). Stejně tak se rozšiřuje učivo o smyslech. Žáci se seznamují s nemocemi, se základními hygienickými návyky, s tím jak to chodí u lékaře, s obsahem lékárničky …V každém ročníku je část kapitoly věnovaná také zdravé výživě. V pracovní učebnici pro 1. ročník se objevuje úkol sestavit pyramidu z jídel podle toho, jak jsou zdravé. Myslím si, že pokud by tento úkol měli žáci vypracovávat samostatně, měla by s tím většina problém.

LIDÉ A SPOLEČNOST
Žáci se ve všech ročnících postupně seznamují s povoláními, na což navazuje téma o zájmech a koníčcích, které ve třetím ročníku obsahuje také téma Zájmové organizace, charita. V každém ročníku se žáci seznamují také s potřebou přírodu chránit a dozvídají se, jak správně třídit odpad.

Následující přehled je seznam kapitol, které se objevují pouze v materiálech pro třetí ročník. Jedná se o podrobný přehled všeobecných informací. U některých kapitol jsou žáci vyzváni k provedení jednoduchých pokusů. V pracovním sešitě se však neobjevuje žádný prostor pro zápis poznatků z pozorování.

Živá příroda (Stromy a keře, Byliny, Houby, Ovoce, Zelenina, Užitkové plodiny), Svět kolem nás (Vlastnosti látek, Skupenství látek, Měříme teplotu, Měříme hmotnost, Měříme čas, Měříme objem), Neživá příroda (Lidské výtvory, Horniny a nerosty, Uhlí a ropa), Život na zemi (Chráníme přírodu, Voda, Vzduch a půda, Světlo a teplo), Rostliny (Velikonoce, Společné znaky rostlin, Části těla kvetoucích rostlin, Chráněné, léčivé a jedovaté), Živočichové (Společné znaky živočichů, Savci, Ptáci, Ryby, Plazi, Obojživelníci), Vesmír (Roční období, Slunce, Planety, Výpravy do vesmíru), Přírodní společenství (Les, Okolí lidských obydlí, Pole, Louka, U vody, Chystáme se na prázdniny).

Čím je možné navázat?
Navázat je možné dalšími devíti publikacemi, které jsou určené pro výuku vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět ve 4. a 5. ročníku, které pokračují podobnou koncepcí. Autoři těchto publikací vybírají zajímavé a aktuální informace. Objevuje se také více barevných přehledů učiva. Bohužel se nám někam vytratil průvodce Ota. Myslím, že by nebylo od věci, kdyby s žáky cestoval po republice a společně objevovali zajímavosti naší vlasti.

Share This: