Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Chybí vám materiály pro výuku prvouky integrovaných žáků? Vyzkoušejte pracovní sešity Prvouka 1, 2, 3 od nakladatelství Septima

prvouka2

Někteří integrovaní žáci nezvládají učivo, které se ve třídě probírá. Zejména při samostatné práci v pracovních sešitech nejsou často schopni správně vypracovat ani jednoduché úkoly. Proto pro ně učitelé musí vytvářet zjednodušené pracovní listy. Jednou z možností, jak jim usnadnit práci a ušetřit čas, je využití pracovních sešitů, které jsou primárně určené pro žáky praktických škol. Proto bychom vám dnes chtěli představit řadu pracovních sešitů určenou pro výuku prvouky v 1. – 3. ročníku praktických základních škol.

Název: Prvouka 1
Autor: Karel Tupý, Libuše Kubová
Nakladatelství: Septima
Formát: A4
Cena: 60,- Kč
Počet stran: 52

Název: Prvouka 2
Autor: Karel Tupý, Libuše Kubová
Nakladatelství: Septima
Formát: A4
Cena: 40,- Kč
Počet stran: 48

Název: Prvouka 3
Autor: Karel Tupý, Libuše Kubová
Nakladatelství: Septima
Formát: A4
Cena: 40,- Kč
Počet stran: 48

Jedná se o pracovní sešity, které jsou určené pro samostatnou práci žáků. Pro každý ročník je připraven jeden díl. Jednotlivé díly obsahují podobné učivo, které je rozvíjené nebo uchopené jiným způsobem.

Cíle práce
Cíle práce pro učitele ani pro žáky v pracovních sešitech uvedeny nejsou.

Obsah učiva
V pracovních sešitech se objevují úkoly vztahující se k tématickým okruhům Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas (pouze ve 2. a 3. ročníku), Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. Obsah koresponduje s minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření uvedenou v RVPZV. Postrádáme však úkoly pro rozeznávání rozdílů mezi životem dnes a životem v dávných dobách, což patří mezi požadavky uvedené v RVPZV.

Úkoly pro žáky
Většina úkolů pro žáky 1. ročníků praktických škol je vybarvování obrázků. V některých cvičeních jsou žáci vyzváni ke spojování obrázků, v jiných pojmenovat obrázky. V pracovním sešitě Prvouka 2 mají žáci kromě úkolů, které se objevují v pracovním sešitě pro 1 ročník, také zadáno psát jednoduchá slova, která souvisí s probíranou látkou. V pracovním sešitě Prvouka 3 se úkoly rozšiřují o samostatné kreslení obrázků, přepisování vět souvisejících s učivem podle vzoru s tiskacím písmem, dopisování vynechaných slov a zařazování slov do sloupků podle stejných znaků. V pracovních sešitech postrádáme jednoduché úkoly na stříhání a lepení, které pomáhají rozvíjet jemnou motoriku a myslím, že většina integrovaných žáků by tyto úkoly zvládla. Chybí také cvičení pro seřazování posloupnosti. Úkoly jsou zadávány takovým způsobem, že s pracovním sešitem budou schopni pracovat také rodiče nebo méně pedagogicky zdatný asistent pedagoga.

Grafická úprava
Pracovní sešity jsou celé černobílé, neboť právě na vybarvování černobílých obrázků je většina úkolů postavena. V pracovních sešitech pro první ročník jsou uvedeny menším písmem na spodním okraji stránek pouze pokyny pro učitele. V pracovním sešitě Prvouka 2 jsou pokyny pro učitele napsané malým písmem na spodním okraji stránky, v této publikaci se však začínají objevovat také jednoduché pokyny pro žáky, které jsou natištěné větším a tučnějším písmem. Pracovní sešit prvouka 3 už obsahuje pouze pokyny pro žáky, které jsou psány větším a tučnějším písmem.

Mezipředmětové vztahy
Úkoly v pracovních sešitech využívají předmětu prvouky k procvičování čtení a psaní. Úkoly k vybarvování a kreslení procvičují dovednosti z výtvarné výchovy.

Přiměřenost žákům
Úkoly a učivo jsou koncipovány tak, aby ještě zjednodušily základní požadavky kladené na běžné žáky. Autoři se snaží žákům usnadnit práci také jednoduchými velkými obrázky a zvětšeným textem. Příklady se snaží nacházet v žákově bezprostředním okolí.

Shrnutí probraného učiva
Pracovní sešity neposkytují žádné shrnutí probraného učiva ani přehled probraných pojmů. Úkoly uvedené v sešitech nenabádají žáky k vytvoření jednoduchého přehledu.

Doplňující materiály
Jak sami autoři uvádějí, jedná se pouze o pracovní listy, které jsou určené k samostatné práci žáků. Autoři uvádějí, že k pracovním sešitům doporučují využívat učebnice Chodíme do školy 1, 2, 3 od autorky Boženy Blažkové. Bez dalších materiálů a informací nejsou žáci některé úkoly schopni správně splnit (př. vybarvit jarní květiny a pojmenovat je – jak vypadají, jak se jmenují? Kteří ptáci odlétají … Uvedli jsme pouze příklady, protože obdobných úkolů se v publikacích objevuje velké množství). V pracovních sešitech nenalézáme úkoly pro pozorování přírody, práci ve skupinkách apod. Pokud ale vezmeme v úvahu, že se jedná o pracovní listy určené pro samostatnou práci ve chvíli, kdy samostatně pracují také ostatní žáci ve třídě, myslím, že je to postačující.

Celkové hodnocení
V pracovních sešitech se objevuje podobné učivo jako v mnoha učebnicích prvouky pro 1. – 3. ročník, které se na základních školách používají. I přes nedostatky, které jsme pracovním sešitům vytkli, se jedná o možné doplnění učebnic prvouky o pracovní listy pro žáky se sníženými požadavky. Protože jsou úkoly zadávány jasně a srozumitelně, dokáže s pracovními listy pracovat i případně pedagogicky méně zdatný asistent pedagoga. Práce s pracovními listy se však neobejde bez dalších učebních materiálů. Využívání těchto pracovních listů doporučujeme například žákům se sníženými požadavky ve třídách, kde se žáci učí prvouku podle učebnic nakladatelství TAKTIK, o kterých jsme psali v minulém vydání, protože obsah a třídění učiva je hodně podobné.

Share This: