Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Jak číst a tvořit jednoduché grafy

pracovní list_ grafy_vlastní1

Existují různé možnosti využití práce s grafy na 1. stupni ZŠ. Myslíme si však, že v současné době je tato činnost při výuce žáků mladšího školního nedoceněná a učiteli málo využívaná. A přitom právě grafy skýtají tolik možností, jak zajímavým a názorným způsobem pracovat s daty. Právě z grafického znázornění žáci mohou vyčíst mnoho informací a jednoduché grafy mohou využít téměř ve všech předmětech k zajímavým statistickým šetřením. Základům statistiky se žáci mohou učit již od první třídy. V době, kdy děti ještě neumí číst, mohou učitelé využít obrázkové grafy, které vám dnes představíme.

Jak vytvořit vlastní graf
Při tvorbě vlastních grafů využíváme s žáky následující postup:

  • Polož otázku (otázek může být více)
  • Sesbírej data
  • Zaznamenej data graficky
  • Zapiš nebo řekni odpovědi

Vyčtení informací z obrázků
Jednou z možností, jak mohou malé děti vytvořit svůj první graf, je vyčtení informací z přiloženého obrázku.

Příklad: Kterých zvířátek je na obrázku nejvíce?
Děti hledají na obrázku zvířátka, která jsou zobrazena v grafu. Jakmile najdou některé ze zvířátek, vybarví jeden obdélníček v příslušném sloupci grafu. Každý sloupec vybarvují děti jednou barvou. Z grafu pak děti vyčtou, kterých zvířátek je na obrázku nejvíce a kterých zvířátek je na obrázku nejméně (šikovnější děti mohou vyčíst také jejich přesné počty).

Některé děti mohou mít problém vybarvit správný počet obdélníčků jako obrázků. V takovém případě je dobré vybarvovat zvířátka samostatně. Jakmile dítě vybarví některé zvířátko, hned vybarví příslušný obdélníček.

Pracovní list ke stažení zde >>

I v tomto případě lze využít postupu při vytváření grafů, který jsme uvedli na začátku tohoto článku. S některými body však žákům musí pomoci vyučující, postupně se však budou učit vytvořit všechny body sami.

  • Polož otázku – v tomto případě je otázka již daná tvůrcem pracovního listu („Kterých zvířátek je na obrázku nejvíce?“). Cvičení by mohlo mít také další podotázky (př. „Kterých zvířátek je nejméně? Je některých zvířátek stejně?“ apod.)
  • Sesbírej data – žáci počítají zvířátka v obrázku. Zjišťují počet jednotlivých zvířátek tak, aby ho následně mohli zaznačit do grafu. Některým dětem bude dělat obtíže zapamatovat si počty zvířátek a následně je zaznamenat do grafu. Proto se s malými dětmi dělá teto krok průběžně s grafickým zaznamenáváním dat (za každé objevené zvířátko vybarví ihned jedno políčko nebo po spočítání jednoho druhu zvířátek vybarví příslušná políčka)
  • Zaznamenej data graficky – žáci vybarví ve sloupci příslušného zvířátka správný počet políček. Pro větší přehlednost se každý sloupec vybarvuje jinou barvou.
  • Zapiš nebo řekni odpovědi – Žáci se pokusí z grafu vyčíst odpověď na otázku stanovenou v úvodu. Děti se již také mohou učit vyčíst přesný počet zvířátek přímo z grafu.

Získání dat pozorováním okolí
Žáci se mohou učit zaznamenávat také konkrétní data, která získali přímým pozorováním ve svém nejbližším okolí. Jednou z možností je využití obměny známé a u dětí oblíbené hry „Na auta“. Žáci pozorují a zaznamenávají, kolik kolem nich projede aut dané barvy. Protože učitel, který připravuje pracovní list, dopředu neví, kolik aut místem projede (kolik má tedy připravit čtverečků k vybarvení), je dobré stanovit nějaký limit. My jsme pro potřeby našeho pracovního listu stanovili limit 10 aut jedné barvy. Ve chvíli, kdy kolem projede desáté auto jedné barvy, pozorování končí.

Příklad: Kterých aut kolem nás projede nejvíce?

Pracovní list ke stažení zde>>

Získání náhodných dat
Další možností je zaznamenávání náhodných dat. Zajímavým a žákům blízkým způsobem mohou být čísla, která žáci hodí na hrací kostce. Pro potřeby našeho pracovního listu jsme žákům stanovili limit pro pokusy. Které číslo padne nejčastěji? Každý žák (dvojice nebo skupinky) házejí vlastní kostkou a získávají vlastní data. Žáci své grafy potom navzájem porovnávají. Nakonec je možné vytvořit velký graf, kde žáci zjistí, které číslo padalo v celé třídě nejčastěji.

Příklad: Které číslo padne na kostce nejčastěji?

Pracovní list ke stažení zde>>

Využívání dalších dat
Zaznamenávat do grafů a porovnávat můžeme velké množství druhů dat. Pro žáky mladšího školního věku je zajímavé porovnávání dat získaných například dotazováním ostatních lidí. Mohou tak získat, porovnávat a dozvídat se nové informace, zároveň žáci také zlepšují své sociální a komunikační dovednosti. Velmi zajímavé je také porovnávání výsledků žáků. Neporovnávejte děti mezi sebou, porovnávejte jejich výkony. Jedná se však o příliš obsáhlé téma, proto tomuto tématu budeme v budoucnu věnovat samostatný článek.

Jak vyčíst informace z grafu

I děti, které ještě neumí číst, mohou z grafů získat potřebné informace. Připravili jsme pro vás na ukázku příklad, jak mohou žáci využít graf k získání informací o tom, kolik kterých zvířátek mají doplnit do obrázku.

V tomto případě se dětem předloží již hotový graf:

Děti si vystřihnou zvířátka a nalepí je v libovolném počtu do obrázku. Za každé vybarvené políčko v grafu vystřihnou a vlepí odpovídající zvířátko do obrázku. Další variantou je vytvoření vlastního grafu dle své fantazie a následné doplnění odpovídajícího počtu zvířátek do obrázku.


Pracovní list ke stažení zde >>

Využití grafů při skupinové práci
Grafy můžeme využít také ke skupinové práci. Každá skupina dostane jiný graf a následně si žáci své obrázky porovnávají (každý člen skupiny může vlepovat jeden druh zvířátek).

Share This: