Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Sebehodnocení učitele – sebereflexe na konci roku

thought-1088647_640

Konec roku je spojen také s bilancováním a hodnocením práce v uplynulém roce a se stanovením předsevzetí do toho dalšího. Využijte tento čas také k ohlédnutí za profesní částí svého života. Věnujte chvilku zamyšlení a zhodnoťte své působení na škole, neboť sebereflexe je považována za jednu z profesních kompetencí učitele, avšak mnoho z nich neví, jak na to. Na adresu naší redakce přišlo také několik dotazů od učitelů, kteří nevěděli, jak zpracovat sebereflexi, kterou po nich ředitelé škol vyžadují. Proto bychom chtěli uvést několik tipů na sebereflexi učitele.

O co se jedná?
Jedná se o proces, který probíhá v mysli učitele. Zejména u učitelů je sebereflexe velmi důležitá, protože jejich práci není snadné objektivně ohodnotit. Vyučující mají často mnoho starostí a práce, kterou jejich okolí často neocení a získávají tak pocit, že svoji práci nezvládají. Přitom však dělají mnoho věcí správně, stačí si to jen uvědomit. Učitel by se měl zamyslet nad tím, co dělá dobře, co špatně, v čem by měl přidat, v čem by měl ubrat, co je příčinou dílčích neúspěchů a jakým směrem postupovat ke svému profesnímu rozvoji.

Sebereflexe by měla sloužit především pro vlastní potřeby, k tomu, aby si učitel uvědomil své silné a slabé stránky a dokázal si určit směr svého dalšího rozvoje. Stále častěji však sebereflexi vyžadují po svých zaměstnancích také ředitelé škol. Jak jsme již uvedli, práce učitele se těžko hodnotí, o čemž vypovídá například neustále nevyřešený kariérní systém. I proto chtějí ředitelé slyšet váš názor na svoji práci, aby věděli, co je příčinou dílčích neúspěchů, co naopak považujete za úspěch a proč (v každé třídě je práce různě náročná) a společně s vámi chtějí nalézt postupy pro váš další profesní rozvoj.

Sebehodnocení může být také součástí profesního portfolia učitele (čtěte článek Připravte se na plánovaný kariérní řád: vytvořte si profesní portfolio). Pravidelná sebereflexe, která je založena na stejných kriteriích, může přinést řadu informací o rozvoji a směřování profesní kariéry.

POZOR! Při tvorbě sebereflexe by měl mít autor možnost se k nepříjemným otázkám bez udání důvodu veřejně nevyjadřovat.

„Pravidelná sebereflexe může být jednou z možností, jak předcházet syndromu vyhoření.“

Hodnocené období
Zamyslet se nad tím, jak jsme učili, můžeme ihned po skončení vyučovací hodiny. Hodnotit můžeme uplynulý den, týden, měsíc, pololetí, rok, celou svoji dosavadní praxi. Délce hodnoceného období se přizpůsobují také otázky, které si budeme při tvorbě sebereflexe pokládat.

Jak tvořit dlouhodobou sebereflexi?
Forma záleží na každém z vás, jak se vám dobře pracuje. Někdo si rád vše zhodnotí pouze ve své mysli, jinému vyhovuje vše si napsat tak, jak ho myšlenky napadají, někteří ke svému hodnocení rádi využívají myšlenkovou mapu. Abyste při sebereflexi nezapomněli na žádný důležitý bod, předkládáme vám návrh otázek k sebereflexi:

Já jako učitel

 • Můžeme si položit otázku, jaká pro mě tato práce vlastně je, čím pro mě je? V myšlenkové mapě můžeme tuto bublinu spojit s různými podstatnými jmény, přídavnými jmény nebo slovesy, abychom zjistili, co pro nás toto povolání v současné době vlastně znamená. Potom si můžeme vzít dvě barevné tužky a jednou zakroužkovat všechny pozitivní výrazy a druhou všechny negativní výrazy. Převládá některých významně více?
 • Mám potřebné odborné znalosti a dovednosti? – Znám to, co nutně potřebuji k výuce? Dokážu se doučit to co neznám a informace nad rámec základního rozsahu si vyhledat?
 • Dokáži si svoji práci správně naplánovat? – Vyučuji strukturovaně dle dlouhodobého cíle nebo nahodile podle situace nálady?
 • Vedu si své profesní portfolio? – Vedu si slohu, do které si zaznamenávám informace o mé profesní kariéře?
 • Dokážu tvořit sebereflexi? – Zamýšlím se nad tím, co se mi při výuce povedlo nebo nepovedlo? Snažím se svojí reflexí napravovat to, co se mi nepodařilo?
 • Snažím se mít neustálý přehled o nových trendech ve výuce?

Já ve vztahu k žákům

 • Umím žáky povzbuzovat? – Dokážu v žácích objevit jejich potenciál? Dokáži v nich rozvíjet úctu k sobě samému?
 • Umím žáky motivovat? – Dokážu u žáků vzbudit zájem o předmět, o probíranou látku?
 • Umím žákům předávat informace? – Rozumějí žáci tomu, jak jim vysvětluji probíranou látku a volím přiměřenou formu a množství předávání informací? Vedu žáky k tomu, aby si sami uměli informace vyhledat?
 • Umím žákům vybrat vhodné metody práce? – Volím vhodné metody práce (lapbook, myšlenkové mapy, samostatná práce, vyhledávání informací …)?
 • Umím s žáky opakovat učivo? – Opakuji s žáky probíranou látku dostatečně? Vedu je k vlastnímu zájmu o opakování?
 • Umím žáky hodnotit? – Hodnotím spravedlivě podle jasných kriterií? Mají žáci možnost sebehodnocení? Dávám žáků možnost, aby si svoji práci sami zkontrolovali?
 • Umím práci žáků prezentovat? – Dávám žákům možnost informovat o své práci (prezentace před ostatními žáky, nástěnky, žákovské portfolio …)

Já ve vztahu ke skupině žáků (třídě)

 • Daří se mi vést žáky ve třídě ke vzájemné spolupráci? – Dokáží žáci požádat o pomoc? Dokáží žáci poznat, že druhý potřebuje pomoc? Dokáží žáci ostatním pomoci? Pomáhají šikovnější žáci slabším žákům?
 • Daří se mi vést žáky ve třídě ke vzájemné diskuzi? – Dokáží žáci naslouchat? Dokáží žáci vyjádřit svůj názor vhodným způsobem? Dokáží žáci přemýšlet a hodnotit názor druhých?
 • Daří se mi žáky vést ke skupinové a kooperativní práci? – Zařazuji pravidelně do hodin skupinovou a kooperativní výuku?
 • Daří se mi udržet kázeň při vyučování? – Plní žáci mé požadavky? Dodržují pravidla chování a v případě jejich porušení přijmou svoji odpovědnost?
 • Daří se mi udržet kázeň o přestávkách, v jídelně, při mimoškolních akcích …? – Plní žáci mé požadavky? Dodržují pravidla chování a v případě jejich porušení přijmou svoji odpovědnost?
 • Daří se mi realizovat další činnosti pro třídní kolektivy? – Podílím se na organizaci školních výletů, exkurzí, zážitkových akcí … Účastním se se třídami různých soutěží, projektů …?

Já ve vztahu k ostatním učitelům

 • Umím komunikovat s ostatními učiteli? – Nedělá mi problém mluvit s ostatními učiteli? Je někdo z učitelů, s kým už jsem dlouho nemluvil? Je mi nepříjemné s někým z kolegů hovořit?
 • Umím se s ostatními učiteli domluvit na společném postupu práce? Dokážu ostatním učitelům předložit svůj návrh? Dokážu si vyslechnout názor ostatních učitelů? Dokážu přijmout kompromis? Dokážu se přizpůsobit lepšímu návrhu?
 • Umím ostatním učitelům pomoct? – Pokud objevím nějakou chybu jiného učitele, vhodným způsobem ho na ni upozorním a poradím mu, jak postupovat správně? Podpořil jsem někoho z kolegů?

Já ve vztahu ke svému asistentovi pedagoga (pokud mi je přidělen)

 • Umím s asistentem pedagoga komunikovat?
 • Umím se s asistentem pedagoga domluvit na společném postupu?
 • Dodržuje asistent pedagoga moje požadavky?

Já ve vztahu ke škole

 • Snažím se napomáhat chodu školy? – Snažím se udržovat třídu v čistotě? Pokud je potřeba, pomáhám také s činnostmi, které nejsou náplní mé práce?
 • Záleží mi také na žácích, které přímo neučím? – Znám jménem i žáky, které neučím? Komunikuji také s žáky, které neučím? Zapojuji do projektů, olympiád, výletů … také žáky, které neučím?
 • Řídím se podle ŠVP? – Četl/la jsem ŠVP a znám jeho obsah? Vedu svoji výuku tak, aby naplňovala cíle ŠVP? Pomáhám aktualizovat ŠVP?

Já ve vztahu k rodičům

 • Informuji rodiče o dění ve škole v souladu se ŠVP? – Podávám rodičům dostatek informací o dění ve škole? Dostávají rodiče jasné informace o prospěchu svých dětí?
 • Dokážu s rodiči komunikovat? Dokáži rodičům vysvětlit své postupy?

Já ve vztahu k obci

 • Pomáhám propojovat dění ve škole se životem v obci? – Podílím se na přípravě školních akademií, připravuji návštěvy klubu seniorů, využívám seniorů k pomoci škole …?
 • Komunikuji s partnery školy, hledám další možnosti spolupráce?

Já ve vztahu ke společnosti

 • Sdílím své zkušenosti s učiteli z ostatních škol?
 • Dokážu si nechat poradit od odborníků? Orientuji se v doporučeních z odborných poraden? Vím, kde v případě potřeby hledat pomoc?
 • Navštěvuji kurzy dalšího vzdělávání?
  Hledám aktuální informace v časopisech pro učitele nebo na webových stránkách pro učitele? Navštěvuji webináře určené učitelům? Hledám inspirace od ostatních učitelů?

Analýza otázek
Představili jsme vám stručný návrh otázek, které byste si měli klást, pokud chcete vytvořit komplexní sebehodnocení. Pokud má být sebehodnocení pouze pro vás, jako námět k zamyšlení, můžete si na uvedené otázky odpovědět pouze ve vlastní mysli. Účinnější však bude, pokud si vše sepíšete. Můžete využít různých možností grafických záznamů.

Souvislý text
Dle výše uvedených otázek můžete napsat recenzi, která bude mít podobu souvislého textu.

Př.

I když je práce s dětmi náročná, učení mě stále baví a naplňuje. Přestože si myslím, že mé odborné znalosti i pedagogické dovednosti jsou na vysoké úrovni, stále mám co zlepšovat. Zaměřuji se na mentoring učitelů a k tomu také nejvíce směřuji své další vzdělávání. Moje profesní pokroky jsou dobře patrné z portfolia, které si vedu už tři roky.

Troufám si říci, že až na výjimky dokážu v dětech rozpoznat jejich potenciál a směřovat je správným směrem. Snažím se v žácích rozvíjet jejich přirozenou touhu pochopit svět, který je obklopuje, a na tom se snažím stavět motivaci, což myslím, že se mi také ve většině případů daří. Zatím zcela ojediněle zařazuji do výuky moderní prvky (velmi se mi osvědčila např. tvorba lapbooku), ale snažím se získávat meteriály tak, abych je mohla v budoucnu více využívat. Žáky hodnotím podle stupnice od 1 do 5, dle ŠVP. Vždy se snažím být spravedlivá, větší stížnosti na mé hodnocení jsem nezaznamenala. Zajímám se o možnost slovního hodnocení, ale z důvodu malé podpory vedení školy o něm neuvažuji.

Fungující třídní kolektiv je pro moji práci velmi důležitý. Snažím se, aby si žáci dokázali pomoci nejprve mezi sebou navzájem a až potom šli s problémem za mnou, aby si uměli vzájemně naslouchat a respektovali se. Bohužel se mi to ne vždy daří. Ve třídě, ve které učím jsou tři žáci, které se mi stále nedaří začlenit do kolektivu. Zatím si moc nevím rady, co s tím. Během vyučovacích hodin plní žáci ve většině případů moje pokyny.

S většinou učitelů na škole mám dobrý vztah. S vyučující z paralelní třídy si navzájem poskytujeme přípravy a konzultujeme případné problémy. Ráda bych navštěvovala hodiny mých kolegů, abych získala další nápady a mohla jim dát také zpětnou vazbu, ovšem moje povinnosti mi to neumožňují. Bohužel s jedním vyučujícím na škole nemám dobrý vztah, o tom bych se však nechtěla více zmiňovat.

Byl mi přidělen asistent pedagoga, se kterým po lidské i odborné stránce vycházím. Respektuje mě a plní mé pokyny, někdy mi pomáhá i nad rámec jeho povinností. Asi jsme si navzájem sedli ;).

Na této škole vyučuji pouze krátce, proto se snažím respektovat zaběhnutý režim a nesnažím se o žádné výrazné změny chodu školy. Zatím mi nezbývá čas ani energie zapojovat se do dalších aktivit školy.

Protože učím tento rok novou třídu, s rodiči žáků se stále seznamuji. V případě nějakých nejasností však zatím nemám problém domluvit se na postupu, který by vyhovoval všem stranám. Aby byli rodiče o dění ve škole dobře informováni, zřídila jsem webové stránky naší třídy, kam umisťuji všechny důležité informace. Z dosavadního ohlasu rodičů soudím, že to byl dobrý nápad.

Stejně jako ve škole se v obci, kde škola sídlí, zatím začínám orientovat. Navázala jsem však spolupráci s místní knihovnou, kterou jsme s žáky tento rok již dvakrát navštívili.

Zajímavé projekty a činnosti umisťuji na webové stránky naší školy, takže jsou k dispozici také učitelům z ostatních škol. Sleduji facebookové stránky s nápady pro učitele a webové stránky určené učitelům. Některé nápady, které jsem získala z internetu, jsem již v praxi využila. Další vzdělávání sama nevyhledávám, účastním se pouze těch, která jsou pro mě povinná, neboť na další již nemám čas.

Strukturovaný dokument
Další variantou je možnost zaznamenávání odpovědí do předem připraveného formuláře. Jedná se o mnohem rychlejší variantu než psaní souvislého textu. Pro představu jsme vám vytvořili vzorový formulář dle navrhovaného seznamu otázek. Vedle otázek jsou políčka k zakřížkování vyhovující možnosti (A – ano; SA – spíše ano; SN – spíše ne; N – ne) a políčko, kde si vyučující může zaznamenat důvod odpovědi, návrh do budoucna nebo nějakou další poznámku. Formulář obsahuje také prázdné řádky pro případné další otázky, které jsme neuvedli.


Dokument ke stažení zde >>

Myšlenková mapa
Další možností je zaznamenání otázek do myšlenkové mapy, kde ústředním objektem je jméno vyučujícího, dalšími větvemi jsou nadpisy kapitol, do kterých jsme roztřídili naše otázky, dalšími větvemi mohou být naše otázky, dalšími podotázky … Věty můžete psát do buněk a potom je vybarvovat různými barvami dle míry pravdivosti (např. ano – červeně; spíše ano – oranžově; spíše ne – zeleně; ne – modře).

Další využití sebereflexe

 • Na základě sebereflexe si můžete stanovit další plán profesního rozvoje.
 • Na základě pravidelných sebereflexí můžete sledovat váš profesní vývoj.
 • Na základě sebereflexe můžete referovat o vaší odvedené práci.

Share This: