Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Využívání grafů při testování výkonů

profits-1953616_640

V minulém čísle magazínu Zakatedrou.cz jsme publikovali článek Jak číst a tvořit jednoduché grafy, který měl u čtenářů pozitivní ohlas. Jednoduchých grafů můžeme využít také k zaznamenávání výkonů žáků. Děti tak mohou názorně vidět, jak se mění jejich výkonnost.

Grafy znázorňující známky získané z jednoho okruhu učiva
Pokud nějaké učivo procvičujete s žáky častěji a testy jsou hodnoceny známkami, je zajímavé zaznamenávat jejich výsledky do grafu, ze kterého mohou snadno vyčíst, jak jejich výkonnost kolísala.

Žáci vybarví tolik políček ve sloupci, jakou hodnotu má známka, kterou získali. Pod sloupec zapíší datum, kdy byli testováni.

Tyto grafy jsou však pro žáky mnohdy matoucí, neboť nejvíce vybarvených políček znamená nejhorší výkon. Některé děti tak mohou mít s orientací v grafu a jeho názorností potíže. Také známky nemusí mít vždy stejnou výpovědní hodnotu a nemusí být zcela objektivní. Proto je vhodnější graf, který znázorňuje počet úspěšných pokusů ze stanoveného maxima.


Graf ke stažení zde >>

S pomocí jednoduchého grafu můžeme zaznamenat také statistiku známek, které dostali v testu žáci. Ve sloupci s číslem jedna vybarvíme tolik políček, kolik žáků dostalo z testu jedničku. Ve sloupci číslo dva vybarvíme tolik políček, kolik žáků v testu získalo dvojku apod. Můžeme potom vidět, jaké známky se žákům podařilo získat.

Grafy znázorňující počet úspěšných pokusů z deseti
Známky nemusejí mít vždy stejnou výpovědní hodnotu a nemusí být zcela objektivní. Jedním z možných způsobů zaznamenávání úspěšnosti žáka s pomocí grafů je využít stanovený počet pokusů (příkladů, jevů …).

My jsme vytvořili graf pro test, kde je maximální možný zisk 10 bodů (tedy 10 úspěšných pokusů).

Takový test znalostí a dovedností žáků můžete využívat prakticky ve všech školních předmětech. Například v matematice 10 příkladů na sčítání a odčítání od 1 do 5, 10 příkladů na násobky čísla 5; v českém jazyce doplnit správné i/y do 10 slov, určit správně slovní druhy u 10 slov; v tělesné výchově 10 pokusů střelby na cíl ze stejného místa apod. Je dobré dát žákům test ihned, jak začneme dané učivo probírat, aby pak žáci názorně viděli, jak se v průběhu učení zlepšovali.

Jak tedy konkrétně zaznamenávat výkony do připraveného grafu? Každý žák si vybarví tolik políček v sloupci příslušného data, kolik měl úspěšných pokusů (příkladů bez chyb). Při dalším testování si vybarví políčka v dalším sloupci, pod který zapíše datum, kdy zkouška probíhala.

Tímto způsobem můžete žáky testovat opakovaně a zaznamenávat jejich výkony. Z grafu budou moci názorně vyčíst růst nebo pokles své výkonnosti a následně se zamyslet nad okolnostmi, které výsledky ovlivnily ( Např. Proč se mé výsledky prudce zlepšily? – Začal jsem se učit. Proč se mé výsledky prudce zhoršily? – Byl jsem nemocný?)

List s grafem výkonnosti si žáci mohou zařadit do svého žákovského portfolia (čtěte článek Učte děti prezentovat své výsledky – pracujte s portfoliem žáka)


Graf ke stažení zde >>

Grafy znázorňující hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů
Zajímavě můžeme znázornit také čtyřstupňové hodnocení a sebehodnocení, o kterém jsme psali v článku Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů

Každý graf zaznamenává míru naplnění jednoho stanoveného cíle a jeho postupné naplňování v dalších obdobích. Názornější jsou grafy, které zaznamenávají plnění dlouhodobějších cílů, svoji výpovědní hodnotu však mohou mít také grafy zaznamenávající cíle krátkodobé.

Při zaznamenávání do grafu zvolíme následující postup:

  • Pokud žák dané učivo nezvládá – N, vybarví si jeden čtvereček v daném sloupci.
  • Pokud žák dané učivo zvládá částečně – Č, vybarví si dva čtverečky v daném sloupci.
  • Pokud žák dané učivo téměř zvládá - T, vybarví si tři čtverečky v daném sloupci.
  • Pokud žák učivo zvládáZ, vybarví si čtyři čtverečky v daném sloupci.

Pod každý sloupec napíšeme datum hodnocení. Do jednoho grafu můžeme zaznamenávat hodnocení, jak to vidí žák, do druhého, jak to vidí učitel. Zajímavý názorný pohled dává také spojnicový graf, do kterého zaznamenáváme současně hodnocení výsledku žákem i učitelem. Můžeme vidět např. kdo se často podceňuje, kdo se často nadhodnocuje…


Graf ke stažení zde >>

Zvládají učivo všichni žáci?
Zajímavým ukazatelem může být pro učitele také graf, do kterého zaznamenáváme informace o sebehodnocení všech žáků třídy. Jednoduše tak zjistíme, jestli většina dětí učivo zvládá nebo ještě ne a zda tedy můžeme začít probírat další učivo.


Graf ke stažení zde >>

Grafy znázorňující výkony žáka bez limitu
Další možností je zaznamenávání dosažených výsledků žáka, u kterých dopředu neznáme jejich hodnoty, např. skok daleký, počet dřepů za minutu. Jedná se o nejsložitější graf, se kterým klade vyšší nároky na přípravu. Ten, kdo tvoří graf, musí zvolit správné hodnoty osy y tak, aby do grafu mohli zaznamenat své výkony slabší i silnější žáci.

Porovnávání výkonů
Garfy nemusíme využívat jen k zaznamenávání výkonů jednotlivců, ale můžeme je využít také k porovnávání výsledků žáků mezi sebou. Z grafů pak můžeme jednoduše vyčíst, kdo dosáhl nejlepších výsledků a kdo nejhorších výsledků.

V současné době inkluze však můžeme z grafů vyčíst také zajímavé údaje o tom, kdo od minulého testování dosáhl největšího zlepšení. Na první příčky se tak mohou dostat úplně jiní žáci. Do grafů nezobrazujeme výsledky, ale hodnotu rozdílu mezi posledními dvěma měřeními.

Share This: