Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Vznik nové iniciativy Otevřeno – cesta ke kvalitnímu vzdělávání pedagogů?

otevreno_2

1. prosince 2015 zahájila svoji činnost nová iniciativa Otevřeno. Za vznikem iniciativy stojí studenti pedagogické fakulty MU v Brně, kteří se domnívají, že je důležité zkvalitnit výuku na pedagogických fakultách. Postupně s iniciativou Otevřeno začínají spolupracovat také další pedagogické fakulty v naší zemi. Cílem iniciativy je zkvalitnění vzdělávání na pedagogických fakultách, jejichž způsob vzdělávání by měl být pro budoucí pedagogy vzorem.

Dle iniciativy by studenti měli ve způsobu, jakým pedagogické fakulty vzdělávají svoje studenty, vidět inspiraci. Měla by být také příkladem pro ostatní studenty a přimět je aktivně se podílet na svém vzdělávání, přemýšlet o něm a předkládat náměty pro jeho zkvalitnění. Otevřeno se snaží dovést vzdělávání na úroveň, která by odpovídala 21. století.

Otevřeno sestavilo svých 21 ideí pro vzdělávání ve 21. století, jejichž seznam byl vylepen na vchodové dveře pedagogických fakult v Praze, Brně a Olomouci. Stalo se tak 28. března při příležitosti dne učitelů. Můžeme si tento čin zapamatovat jako historicky významné gesto?

21 idejí pro vzdělávání v 21. století, které Otevřeno sestavilo:

1. Reflexe při učení
2. Smysluplný obsah
3. Vysoké cíle
4. Aktivizační metody
5. Demokratické pojetí
6. Kritické myšlení
7. Citlivý přístup
8. Vnitřní motivace
9. Rozvoj kreativity
10. Příležitost pro všechny
11. Mezinárodní přesah
12. Učení v souvislostech
13. Společenská odpovědnost
14. Spolupráce s okolím
15. Rozmanitost vzdělávání
16. Zpětná vazba
17. Propojení teorie s praxí
18. Praktický nácvik
19. Osobnostní rozvoj
20. Výchovný rozměr
21. Autenticita prostředí

Posuďte sami, odpovídají výše uvedené ideje modernímu způsobu vzdělávání?

Pokud se o iniciativě Otevřeno chcete dozvědět více, sledujte

internetové stránky www.otevreno.org
Facebook https://www.facebook.com/otevreno.org/?fref=nf

Iniciativě Otevřeno fandíme, podporujeme ji a věříme, že by mohla být jedním z dílků stavebnice, na kterém by se mohlo začít budovat moderní české školství. Nechme se překvapit a těšme se, jaké změny se Otevřenu podaří prosadit.

Současně si však klademe otázku, zda je vzdělávání budoucích pedagogů tím nejpalčivějším problémem českého školství.

Myslíme si, že i přes určité nedostatky ve způsobu vzdělávání, přicházejí do českých škol relativně kvalitně připravení absolventi pedagogických fakult (máme na mysli absolventy učitelství 1. stupně ZŠ, kterým je náš magazín věnován). Bohužel ne na všech školách se setkají s podmínkami a možnostmi, na které je vysoká škola připravovala. Velké množství škol v ČR nemá takové podmínky, jaké by byly potřebné k využití potenciálu, který do absolventů pedagogické fakulty vložily.

Mezi kvalitou vzdělávání na pedagogických fakultách a realitou některých základních škol je obrovská mezera. Pokud se tedy příprava na budoucí učitelské povolání ještě zkvalitní, nebude tato mezera ještě o to větší?

Jak velký šok budou poté kvalitně připravení učitelé zažívat, pokud začnou v některé průměrné či podprůměrné české škole pracovat? A nebudou pro ostatní kolegy exoty, které se budou snažit co nejrychleji „předělat na starou školu“? Nezjistí brzy, že je pro ně prostě jednodušší a pohodlnější plout s davem? Nebudou kvalitně připravení absolventi trpět pocitem vyhoření a hledat práci v jiných oborech? Tím však nechceme říci, že by se vzdělávání budoucích učitelů nemělo zkvalitňovat. Je však důležité zkvalitňovat také celoživotní vzdělávání učitelů z praxe a současně také zlepšovat podmínky na českých základních a středních školách tak, aby jejich pedagogové dokázali držet krok s moderními trendy, které jsou propagovány na akademické půdě.

Proto doufáme, že po vzoru iniciativy Otevřeno začnou vznikat další iniciativy, které vzejdou z řad studentů a učitelů. Takové iniciativy, které napomohou všem školám a školským zařízením dostat se na úroveň, která by odpovídala době, tedy 21. století.

Share This: